Welcome

Are you a native speaker of any major Philippine language? You can help us by translating English words in different lingua francae of the country. Mabuhay!

Monday, June 9, 2008

help

ILOKANO: tulong
PANGASINAN: tolong
KAPAMPANGAN:

TAGALOG: tulong
BIKOL: tabang, bulig
WARAY: bulig
CEBUANO: tabang
MASBATENYO:
HILIGAYNON: bulig
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO: tulong, tabang, ayuda, help
ZAMBOAGUEÑO: ayuda

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

island

ILOKANO:
PANGASINAN:
KAPAMPANGAN: pulu, isla

TAGALOG: pulô
BIKOL: isla, purò
WARAY: puro, isla
CEBUANO: pulô
MASBATENYO:
HILIGAYNON: pulu, isla
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO: pulo, isla
ZAMBOAGUEÑO: isla

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

city

ILOKANO:
PANGASINAN: baley
KAPAMPANGAN: lakanbalen

TAGALOG: lungsód, syudad
BIKOL: syudad
WARAY: syudad
CEBUANO: dakbayan,lungsód, siyudad
MASBATENYO:
HILIGAYNON: dakbanwa, siudad
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAW:
MAGINDANAW:

FILIPINO: syudad, lungsod
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

number

ILOKANO:
PANGASINAN: numero
KAPAMPANGAN: numero

TAGALOG: bilang
BIKOL: bilang, numero
WARAY: bilang
CEBUANO: bilang
MASBATENYO:
HILIGAYNON:
KINARAY-A:
TAUSUG: umbul

MARANAO: bilang
MAGUINDANAO:

FILIPINO: bilang, numero, number
ZAMBOAGUEÑO: numero

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

straight

ILOKANO:
PANGASINAN:
KAPAMPANGAN: matulid, diretsu

TAGALOG: tuwíd, diretso
BIKOL: tanos, deretso
WARAY: tadong, diretso
CEBUANO: tul-id
MASBATENYO:
HILIGAYNON: tadlong
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO: diretso, tuwid, straight
ZAMBOAGUEÑO: derecho

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

book

ILOKANO: buok, libro
PANGASINAN: libro
KAPAMPANGAN: aklát, libru

TAGALOG: aklát, libro
BIKOL: libro
WARAY: basahan, libro
CEBUANO: libro
MASBATENYO:
HILIGAYNON: tulun-an
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO: libro, aklat, book, buk
ZAMBOAGUEÑO: libro

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

school

ILOKANO: pagadalan
PANGASINAN: eskwelaan
KAPAMPANGAN:

TAGALOG: paaralán
BIKOL: eskwelahán
WARAY: eskuwela
CEBUANO:
MASBATENYO:
HILIGAYNON: eskwelahán, tudloan, buthoan, buluhoan
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAW:
MAGINDANAW:

FILIPINO: eskwelahan, iskul, paaralan, school
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

flag

ILOKANO: wagaywáy
PANGASINAN:
KAPAMPANGAN: bandera

TAGALOG: watáwat, bandila
BIKOL: bandera
WARAY: bandira
CEBUANO:
MASBATENYO:
HILIGAYNON: hayáhay, bandera
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO: binowì, dayandáyang, pandì, pasandalan
MAGUINDANAO:

FILIPINO: bandera, bandila, watawat, flag
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

gossip, rumor

ILOKANO:
PANGASINAN:
KAPAMPANGAN: indredus

TAGALOG: sabi-sabi, haka-hakà
BIKOL: huríng-hudíng
WARAY:
CEBUANO: kiyaw, satsat
MASBATENYO:
HILIGAYNON: huringhuring, kutsokutso, kata-kata
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO: antâ
MAGUINDANAO:

FILIPINO: tsismis
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

chair

ILOKANO: tugaw
PANGASINAN: irungan
KAPAMPANGAN: luklúkan, silya

TAGALOG: upuan, salumpuwit, silya
BIKOL: tukáwan
WARAY: lingkúran, silya
CEBUANO: lingkoránan, siya, silya
MASBATENYO:
HILIGAYNON: siya
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO: korsì, ontodà
MAGUINDANAO:

FILIPINO: upuan, silya
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

money

ILOKANO: kwarta
PANGASINAN: pera, kwarta
KAPAMPANGAN: pera, kwalta

TAGALOG: pera, salapí
BIKOL: pirak, sagrák, kwarta
WARAY: salapî, kwarta
CEBUANO: pera, kwarta
MASBATENYO:
HILIGAYNON: kwarta
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO: pirak
MAGUINDANAO: pilak

FILIPINO: pera, kwarta
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

town

ILOKANO: ili
PANGASINAN: baléy
KAPAMPANGAN: balén

TAGALOG: bayan
BIKOL: banwaan
WARAY: bungto
CEBUANO: bayan
MASBATENYO:
HILIGAYNON: banwa
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO: bayan, munisipalidad
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

language

ILOKANO: pagsasao
PANGASINAN: salitâ
KAPAMPANGAN:

TAGALOG: wikà
BIKOL: tatarámon
WARAY: yinaknán
CEBUANO: pinulóngan
MASBATENYO:
HILIGAYNON: hambal
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO: basa, kataerò
MAGINDANAO:

FILIPINO: wika, lengwahe, language
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

house

ILOKANO: baláy
PANGASINAN: abong
KAPAMPANGAN: bale

TAGALOG: bahay
BIKOL: haróng, balóy
WARAY: baláy
CEBUANO: baláy
MASBATENYO: baláy
HILIGAYNON: baláy
KINARAY-A: baláy
TAUSUG: bay

MARANAO: waláy
MAGUINDANAO: waláy

FILIPINO: bahay, balay, house
ZAMBOAGUEÑO: casa

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

poor

ILOKANO: napangláw
PANGASINAN:
KAPAMPANGAN: kalulu

TAGALOG: mahírap, dukhâ
BIKOL: tikapó
WARAY:
CEBUANO: purdóy, kabos
MASBATENYO:
HILIGAYNON: imol
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO: mahirap, pobre, poor
ZAMBOAGUEÑO: pobre

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

teacher

ILOKANO:
PANGASINAN:
KAPAMPANGAN:

TAGALOG: gurò
BIKOL: paratukdô, maestro, maestra
WARAY: paratutdô, maestro, maestra
CEBUANO: magtutudlo
MASBATENYO:
HILIGAYNON: manunudlo, maestra, maestro
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO:
MAGINDANAO:

FILIPINO: guro, titser, teacher, maestro, maestra
ZAMBOAGUEÑO: maestro, maestra

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

bamboo

ILOKANO: kawáyan
PANGASINAN: kaoayan
KAPAMPANGAN: kwáyan

TAGALOG: kawáyan, bumbóng
BIKOL: kawáyan
WARAY: kawáyan
CEBUANO: bagákay, bulos, kawáyan
MASBATENYO:
HILIGAYNON: kawáyan
KINARAY-A: kawáyan
TAUSUG: kawáyan

MARANAO: bakayawà
MAGUINDANAO: tamlang

FILIPINO: kawáyan
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

so that

ILOKANO: tapno
PANGASINAN:
KAPAMPANGAN: ban

TAGALOG: upang, nang sa gayón
BIKOL: tangánig, tangárig, tanganì
WARAY: para
CEBUANO:
MASBATENYO:
HILIGAYNON:
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO: para
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

blue

ILOKANO: balbág
PANGASINAN: buragáw
KAPAMPANGAN: iro

TAGALOG: bugháw
BIKOL: asul
WARAY: asul
CEBUANO: bugháw, pugháw
MASBATENYO:
HILIGAYNON: tagum
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO: biro
MAGUINDANAO:

FILIPINO: asul, bughaw, blue
ZAMBOAGUEÑO: azul

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

beautiful, beauty

ILOKANO: napintás
PANGASINAN: gana, limgás
KAPAMPANGAN: malagú

TAGALOG: magandá, marikít; gandá, kagandáhan, kariktán
BIKOL: magayón; gayón, kagayónan
WARAY: matahóm, maanyág, mabaysáy, mahúsay
CEBUANO: matahom
MASBATENYO:
HILIGAYNON: kaanyag, katahúm
KINARAY-A:
TAUSUG: malingkat; lingkat

MARANAO: mataid, manísan; manis
MAGUINDANAO: manísan; manis

FILIPINO: maganda, beautiful; ganda, beauty, byuti
ZAMBOAGUEÑO: guapa

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.