Welcome

Are you a native speaker of any major Philippine language? You can help us by translating English words in different lingua francae of the country. Mabuhay!

Friday, June 13, 2008

food

ILOKANO: pakain
PANGASINAN: panangan
KAPAMPANGAN: pamangan

TAGALOG: pagkain
BIKOL: pagkakán, kakánon
WARAY: pagkaon
CEBUANO: pagkaon
MASBATENYO:
HILIGAYNON: pagkaon
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO:
MAGUINDANAO: pegken

FILIPINO:
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

bridge

ILOKANO:
PANGASINAN:
KAPAMPANGAN: tete

TAGALOG: tuláy
BIKOL: tuláy
WARAY: tuláy
CEBUANO: taytáyan, tuláy
MASBATENYO:
HILIGAYNON: taytáy, tuláy
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO: tulay
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

bone

ILOKANO: tuláng
PANGASINAN: pokel
KAPAMPANGAN: butúl

TAGALOG: butó
BIKOL: tòlang
WARAY: bukóg
CEBUANO: bukóg
MASBATENYO:
HILIGAYNON: tul-an
KINARAY-A: tul-an
TAUSUG: bukúg

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO: buto
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

butterfly

ILOKANO: paroparó
PANGASINAN: kumpapey
KAPAMPANGAN: talúbang

TAGALOG: paru-paró
BIKOL:
WARAY: alibangbáng
CEBUANO: kabàkabà
MASBATENYO:
HILIGAYNON: alibangbáng
KINARAY-A: alibangbáng
TAUSUG: kabàkabà

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO: mariposa
ZAMBOAGUEÑO: maripósa

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

bird

IBANAG: mamanúc
ILOKANO: billít
PANGASINAN: manók, taras
KAPAMPANGAN: ayup

TAGALOG: ibon
BIKOL
-CENTRAL: gamgám, bayóng
-ALBAYANON:
BISAYAN
-WARAY: tamsî
-CEBUANO: langgám
-MASBATENYO:
-HILIGAYNON: pispís
-KINARAY-A: pispís
-SURIGAONON: langgám
-TAUSUG: lambítung, manukmánuk

MARANAO: papánok
MAGUINDANAO: papánok

ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

bell

ILOKANO:
PANGASINAN:
KAPAMPANGAN: batingtíng

TAGALOG: batingáw, kampána
BIKOL: bagtíngan, kampána
WARAY: kampána
CEBUANO: kampána
MASBATENYO:
HILIGAYNON: linggánay
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO: kampana
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

bed

ILOKANO: katré, kama
PANGASINAN: dukulan
KAPAMPANGAN: tudtúran

TAGALOG: higaan, kama
BIKOL: higdaan, kama, katré
WARAY: katre
CEBUANO: higdaan
MASBATENYO:
HILIGAYNON: higdaan, kama
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO: kama, katre, higaan
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

belief, faith

ILOKANO:
PANGASINAN:
KAPAMPANGAN: kapaniwalán

TAGALOG: paniniwálà
BIKOL: pagtobód; pagsárig
WARAY:
CEBUANO: pagtoo; pagsálig
MASBATENYO:
HILIGAYNON: pagtuo
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO:
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

waist

ILOKANO: siket, sibet
PANGASINAN: aoak
KAPAMPANGAN: katawán

TAGALOG: baywáng
BIKOL: habáyan
WARAY: hawak
CEBUANO: hawak
MASBATENYO:
HILIGAYNON: hawak
KINARAY-A: hawak
TAUSUG: hawakan

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO:
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

navel, belly button

ILOKANO: puseg
PANGASINAN: poseg
KAPAMPANGAN: pusad

TAGALOG: pusod
BIKOL: pusod
WARAY:
CEBUANO: pusod
MASBATENYO:
HILIGAYNON: pusod
KINARAY-A: pusod
TAUSUG: pusud

MARANAO:
MAGUINDANAO: pusod

FILIPINO:
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

chin

ILOKANO: timid
PANGASINAN: timir
KAPAMPANGAN: baba

TAGALOG: babà
BIKOL: kòkô
WARAY: solang
CEBUANO: suwang, sulang, silang
MASBATENYO:
HILIGAYNON: sag-ang, sulang
KINARAY-A: sag-ang
TAUSUG: takù

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO:
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

chest

ILOKANO: barukong
PANGASINAN: pagew
KAPAMPANGAN: salú

TAGALOG: dibdíb
BIKOL: daghán
WARAY: dughán
CEBUANO: dughán
MASBATENYO:
HILIGAYNON: dughán
KINARAY-A: dughán
TAUSUG:

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO: dibdib, dughan
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

shoulder

ILOKANO: abága
PANGASINAN: takéb
KAPAMPANGAN: pago

TAGALOG: balíkat
BIKOL: abága
WARAY: sugbóng
CEBUANO: abága
MASBATENYO:
HILIGAYNON: abága
KINARAY-A: abága
TAUSUG: abága

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO: abaga, balikat
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

neck

ILOKANO: tengngéd
PANGASINAN: beklew
KAPAMPANGAN: batal

TAGALOG: leeg
BIKOL: liog
WARAY: liog
CEBUANO: liog
MASBATENYO:
HILIGAYNON: liug
KINARAY-A: liog
TAUSUG: liug

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO:
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

face

ILOKANO: rupa
PANGASINAN: lupa
KAPAMPANGAN: lupa

TAGALOG: mukhâ
BIKOL: lalawgón, pandók
WARAY: nawóng
CEBUANO: aping, , dagway, nawóng
MASBATENYO:
HILIGAYNON: guya, nawúng
KINARAY-A: gawi
TAUSUG: bayhù

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO: mukha
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

tooth

ILOKANO: ngipen
PANGASINAN: ngipén
KAPAMPANGAN: ipan

TAGALOG: ngipin
BIKOL: ngipon
WARAY: ngipon
CEBUANO: ngipon
MASBATENYO:
HILIGAYNON: ngipon, unto
KINARAY-A: ngipon, unto
TAUSUG: ipun

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO: ngipin
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

lip

ILOKANO: bibíg
PANGASINAN: bibíl
KAPAMPANGAN: labì

TAGALOG: labì
BIKOL: ngabil
WARAY: im-im
CEBUANO: ngabil, simod, wait
MASBATENYO:
HILIGAYNON: bibíg
KINARAY-A: bibíg
TAUSUG: higad simud

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO:
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

ear

ILOKANO: lapayág
PANGASINAN: layág
KAPAMPANGAN: balugbug

TAGALOG: tainga
BIKOL: talínga
WARAY: talínga
CEBUANO: dalúnggan
MASBATENYO:
HILIGAYNON: dulunggan
KINARAY-A: talínga
TAUSUG: taynga

MARANAO:
MAGUINDANAO: tangíla

FILIPINO:
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

head

ILOKANO: ulo
PANGASINAN: oló
KAPAMPANGAN: buntuk

TAGALOG: ulo
BIKOL: payó
WARAY: ulo
CEBUANO: ulo
MASBATENYO:
HILIGAYNON: ulo
KINARAY-A: ulo
TAUSUG: u

MARANAO:
MAGUINDANAO: ulo

FILIPINO: ulo
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

hair

ILOKANO: buok
PANGASINAN: buek
KAPAMPANGAN: buak

TAGALOG: buhók
BIKOL: buhok
WARAY: buhok
CEBUANO: buhok
MASBATENYO:
HILIGAYNON: buhok
KINARAY-A: buhok
TAUSUG: buhuk

MARANAO:
MAGUINDANAO:

FILIPINO:
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

egg

ILOKANO: itlóg
PANGASINAN: iknól
KAPAMPANGAN: ebun

TAGALOG: itlóg
BIKOL: sogok, bunay
WARAY: bunay, itlóg
CEBUANO: itlóg
MASBATENYO:
HILIGAYNON: itlóg
KINARAY-A: itlóg
TAUSUG: iklúg

MARANAO: laman, bigà, orak
MAGUINDANAO:

FILIPINO: itlog
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.

breakfast

ILOKANO:
PANGASINAN:
KAPAMPANGAN: abákan

TAGALOG: agáhan
BIKOL: pamahawán
WARAY: pamaháw
CEBUANO: pamaháw
MASBATENYO:
HILIGAYNON: pamaháw
KINARAY-A:
TAUSUG:

MARANAO: kapità, pità
MAGUINDANAO:

FILIPINO:
ZAMBOAGUEÑO:

Leave a comment for your questions, reactions and suggestions.